Home » Klantenservice » Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

         - Dix-Brands: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
         - Klant: de wederpartij van Dix-Brands.
         - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Dix-Brands en de Klant tot stand komt.

         - Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

         - Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren.

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Dix-Brands wordt gedaan, elke met Dix-Brands gesloten overeenkomst, elke door Dix-Brands aan de klant verrichte levering en elke door of namens Dix-Brands verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Dix-Brands ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Dix-Brands niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van Dix-Brands of anderszins door Dix-Brands weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Dix-Brands niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2   Dix-Brands ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Dix-Brands van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Dix-Brands staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3  Alle prijzen op Dix-Brands zijn inclusief BTW. 

2.4    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's.

2.5   Alhoewel Dix-Brands ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.6    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Dix-Brands gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valuta schommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Dix-Brands de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een ter zake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Dix-Brands een Order plaatst en Dix-Brands deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.

Artikel 4: Betaling

4.1  Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling vooraf; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en zonder korting of compensatie over op bankrekeningnummer NL43 KNAB 0254 9682 87 te name van 3Dynamisch.

4.2   De door Dix-Brands aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. 

4.3   Indien de Klant ervoor heeft gekozen de Producten franco huis geleverd te willen ontvangen, dient de Klant het door Dix-Brands in de schriftelijke aanvaarding genoemde totaalbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de aanvaarding geheel en zonder verrekening te voldoen op de door Dix-Brands genoemde bankrekening in artikel 4.1. Binnen de aangegeven tijd  na ontvangst van de betaling zal Dix-Brands de door de Klant bestelde Producten ter verzending aan de Klant aanbieden.

4.4  indien u kiest voor de betaalmethode Mollie ideal gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden.

Artikel 5: De levering

5.1   Dix-Brands doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Dix-Brands een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Dix-Brands niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Dix-Brands de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Dix-Brands de Producten niet binnen een termijn van veertien dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient de Producten binnen 14 dagen in de originele verpakking, onbeschadigd op kosten van de Klant aan Dix-Brands terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Dix-Brands de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant zal Dix-Brands beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd aan Dix-Brands zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Dix-Brands de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen. DiX-Brands zal in deze wachten tot wij het artikel retour hebben ontvangen.

6.2  Bepaalde artikelen zullen niet onder de retour wet vallen, zoals  artikelen die op maat zijn gemaakt, bederfelijke producten of producten die in verband met de hygiëne niet nog een keer kunnen worden verkocht. DiX-Brands zal nadrukkelijk benoemen om welke artikelen dit gaat.

Artikel 7: Garantie

7.1   Wel te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zij de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Dix-Brands is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Dix-Brands. Dix-Brands is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Dix-Brands geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Dix-Brands.


Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Dix-Brands opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Dix-Brands aan de Klant opgave doen van de door Dix-Brands opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Dix-Brands nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Dix-Brands op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Dix-Brands de Overeenkomst met de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met Dix-Brands gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.